Algemene voorwaarden

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen
(1) Voor overeenkomsten die u als leverancier (AT Zweirad GmbH) via de internetsite bestellung.velo-de-ville.de/ met ons sluit, gelden de volgende voorwaarden. Tenzij anders is overeengekomen, is de opname van uw eigen voorwaarden die u eventueel hebt gebruikt, in tegenspraak met deze voorwaarden.
(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die niet overwegend aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst
(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.
(2) Zodra u het betreffende product op onze website plaatst, zullen wij een bindend aanbod doen om een overeenkomst te sluiten onder de in de artikelomschrijving vermelde voorwaarden. 
(3) De overeenkomst wordt als volgt via het online-winkelwagensysteem gesloten:
De goederen die bestemd zijn voor aankoop worden in het "winkelwagentje" geplaatst. U kunt de "winkelwagen" via de betreffende knop in de navigatiebalk openen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Als u gebruik maakt van een instant betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) als betaalmethode, wordt u ofwel naar de overzichtspagina van de bestelling in onze online shop gebracht, ofwel wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant betalingssysteem.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende Sofortzahl-systeem, maak dan de juiste keuze of voer daar uw gegevens in. Tot slot wordt u teruggestuurd naar onze online shop naar de overzichtspagina van de bestelling.
Voordat u uw bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens opnieuw te controleren en te wijzigen (ook via de "terug"-functie van uw internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
Door het indienen van de bestelling via de knop "betaalopdracht" verklaart u de aanvaarding van het aanbod op juridisch bindende wijze, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 24 uur kunt accepteren.
(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft gedeponeerd correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd is en vooral dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Uitsluiting van het recht van herroeping
(1) AT Zweirad GmbH verkoopt alleen individueel geconfigureerde elektrische fietsen en fietsen die uitsluitend op verzoek van de klant worden geproduceerd. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Dit geldt voor onze aangepaste productie van fietsen en elektrische fietsen. 
(2) Indien kan worden aangetoond dat een fiets niet past, neemt AT Zweirad GmbH het eventuele verhelpen van gebreken en de nieuwe levering op zich. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid bij aantoonbaar onjuiste overdracht van de lichaamslengte en -lengte.

§ 4 Individueel ontworpen goederen
(1) De voor de individuele vormgeving van de goederen vereiste informatie, teksten of bestanden dient u ons onmiddellijk na het afsluiten van de overeenkomst via het online-bestelsysteem of per e-mail ter beschikking te stellen. Onze mogelijke specificaties met betrekking tot bestandsformaten moeten in acht worden genomen. 
(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, rechten op een naam, merkrechten) of bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden die in dit verband geldend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de kosten van juridische bijstand die in dit verband vereist zijn. 
(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid van de inhoud en zijn daarom niet aansprakelijk voor fouten.
(4) AT Zweirad GmbH behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen om de functie te verbeteren. Commerciële afwijkingen in kwaliteit, kleur, design en in de specificatie van de wielen van gelijke waarde kunnen niet worden tegengeworpen.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.
(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Garantie
(1) De garantie voor materiële gebreken of eigendomsgebreken van de geleverde goederen wordt - onder voorbehoud van het bepaalde in § 8 - geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name §§ 434 e.v. BGB.
(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 7 Aansprakelijkheid
(1) Wij zijn tegenover de klant aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade en vergoeding van kosten in geval van verwijtbaar letsel aan leven, lichaam en gezondheid, evenals in geval van opzet en grove nalatigheid, bedrieglijke verzwijging van een gebrek of een door ons aangenomen garantie, en in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid.
(2) Wij zijn ook aansprakelijk in geval van een licht nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de klant regelmatig op de naleving vertrouwt en mag vertrouwen. In deze gevallen is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voor het contract typische, te voorziene schade.
(3) Voor het overige is aansprakelijkheid voor schade en vergoeding van kosten - ongeacht de rechtsgrond - uitgesloten.
(4) Bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en
plaatsvervangende agenten, als er rechtstreeks claims tegen hen worden ingediend.

§ 8 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van bevoegdheid
(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).
(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan, alsmede de plaats van jurisdictie, is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw verblijfplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om ook een beroep te doen op de rechter in een andere rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.
(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II Klantinformatie

1. identiteit van de verkoper
AT Tweewieler Ltd
Naar de stenen grot 2
48341 Altenberge
Duitsland
Telefoon: 02505930526
e-mail: info@at-zweirad.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online-geschillenbeslechting (OS-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/odr.

2. informatie over de sluiting van het contract
De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contracttaal, opslag van de contracttekst
(1) Contracttaal is Duits.
(2) De volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan u verzonden.
(3) Bij offerteaanvragen buiten het online-winkelwagensysteem ontvangt u alle contractgegevens in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u in het kader van een bindend aanbod kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. essentiële kenmerken van de goederen of de dienst
De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. prijzen en betalingsvoorwaarden
(1) De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.
(2) De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gemarkeerde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden tijdens het bestelproces apart getoond en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij er gratis levering is toegezegd.
(3) De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstig gemarkeerde knop weergegeven.
(4) Tenzij voor de afzonderlijke betalingsmethoden anders is bepaald, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. leveringsvoorwaarden
(1) De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende offerte of orderbevestiging, aangezien een afzonderlijke planning van de levering noodzakelijk is vanwege de individuele productie.
(2) Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u wordt overgedragen wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u een niet door de ondernemer of een andere door hem aangewezen vervoerder zelfstandig opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.
(3) Indien de goederen niet beschikbaar zijn op het moment van de bestelling, zullen wij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als het product permanent niet beschikbaar is, accepteren wij het aanbod van de klant van een contract niet, zodat een contract niet tot stand komt. Indien het product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zullen wij de klant hiervan ook onmiddellijk op de hoogte brengen.
(4) AT Zweirad GmbH zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele vertragingen in het productieproces. De door ons opgegeven levertijden worden zoveel mogelijk aangehouden, maar zijn niet bindend. Bij een overschrijding van meer dan drie volle maanden kan de klant zich terugtrekken als de levering niet binnen een termijn van ten minste één volle maand heeft plaatsgevonden. Verdere aanspraken op overschrijding van de levertijd zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7. e wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken
De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden (Deel I).
Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de dealervereniging die gespecialiseerd is in informaticarecht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

laatste actualisering: 06.04.2020