AVV

Algemene verkoopvoorwaarden van de webshop b2cbestellung.velo-de-ville.com van AT Zweirad GmbH

§ 1 Werkingssfeer

(1) Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: „AVV”) zijn van toepassing op alle via onze webshop/ons dealerportaal gesloten overeenkomsten tussen ons, AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, Duitsland, vertegenwoordigd door de bestuurders Volker Thiemann en Alain Thiemann, ingeschreven bij het Amtsgericht Steinfurt, handelsregisternummer HRB1982 2, telefoonnummer: +49 (0)2505 9305 0, e-mail: info@velo-de-ville.com, en u als koper.

(2) Deze AVV gelden jegens ondernemers en consumenten. De klant is consument, voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet overwegend onder zijn bedrijfsmatige of zelfstandige beroepsactiviteit valt.  Daarentegen is ondernemer iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in het kader van zijn bedrijfsmatige dan wel zelfstandige beroepsactiviteit.

(3) Alle tussen u en ons in samenhang met de koopovereenkomst getroffen regelingen vloeien met name voort uit deze verkoopvoorwaarden, uit onze schriftelijke orderbevestiging en onze aanvaarding.

(4) Doorslaggevend is de versie van de AVV die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldt.

(5) Voorwaarden van de koper die hiervan afwijken accepteren wij niet. Dit geldt ook wanneer wij de opname ervan niet uitdrukkelijk tegenspreken.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De presentatie en reclame voor artikelen in onze webshop vormt geen bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst.

(2) Met het verzenden van een bestelling via het dealerportaal door te klikken op de button „betalingsplichtig bestellen”, plaatst u een juridisch bindende bestelling. Aan deze bestelling bent u gedurende twee (2) weken na plaatsing ervan gebonden.

(3) Wij zullen de ontvangst van de door u via onze webshop geplaatste bestelling onverwijld per e-mail bevestigen. Deze e-mail kan nog niet als een bindende aanvaarding van de bestelling worden beschouwd, tenzij hierin, naast de bevestiging van de ontvangst, tevens wordt verklaard dat de bestelling wordt aanvaard.

(4) Een overeenkomst komt eerst tot stand, wanneer wij uw bestelling aanvaarden in een desbetreffende verklaring en/of door de levering van het bestelde product.

(5) Wij leveren binnen de Europese Unie (EU) alsmede in andere specifieke landen. Wij zullen u in het kader van het bestelproces informeren over de gedetailleerde lijst van landen en de kosten.

(6) Indien de levering van het door u bestelde product niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het betreffende product niet op voorraad is, zien wij van de aanvaarding af. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. Wij zullen u daarvan onverwijld op de hoogte stellen en reeds geleverde tegenprestaties terstond restitueren.

(7) De afhandeling van de bestelling en het doorsturen van alle in verband met de totstandkoming van de overeenkomst vereiste informatie geschiedt deels geautomatiseerd per e-mail. U dient daarom zeker te stellen dat uw juiste e-mailadres bij ons is opgeslagen, de ontvangst van e-mails technisch gewaarborgd is en in het bijzonder niet door spamfilters wordt gehinderd.

(8) De taal van de overeenkomst is Duits. De volledige tekst van de overeenkomst wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling kunnen de gegevens van de overeenkomst via de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen worden de bestelgegevens, de wettelijk voorgeschreven informatie bij overeenkomsten inzake koop op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

§ 3 Herroepingsrecht

(1) Aan u als consument komt op grond van de wettelijke bepalingen een herroepingsrecht toe.

(2) Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht als bedoeld in punt 1, dient u de regelmatige kosten van de terugzending te betalen.

(3) Voor het overige gelden voor het recht op annulering de bepalingen die in het navolgende annuleringsbeleid in detail zijn herroepingsrecht.

(4) De consument heeft geen herroepingsrecht in het geval van een overeenkomst inzake koop op afstand betreffende de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of wegens hun aard niet geschikt zijn om terug te sturen.

§ 4 Leveringstermijn en vertraagde levering

(1) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen c.q. bij de aanvaarding van de bestelling door ons aangegeven.

(2) In het geval dat wij bindende leveringstermijnen niet kunnen nakomen om redenen die niet aan ons kunnen worden toegerekend (niet-beschikbaarheid van het product/de dienst), zullen wij de koper daarvan op de hoogte stellen en tevens de vermoedelijke nieuwe leveringstermijn mededelen. Indien het product/de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Een reeds geleverde tegenprestatie van de koper zullen wij terstond restitueren. Als niet-beschikbaarheid van het product/de dienst geldt in dit kader in het bijzonder de niet tijdige aanlevering door onze toeleveranciers, wanneer wij een congruente dekkingstransactie hebben afgesloten, wij noch onze toeleveranciers schuld dragen of wij in het afzonderlijke geval niet tot aanschaf verplicht zijn.

(3) Of er sprake is van een vertraagde levering door ons wordt bepaald aan de hand van de wettelijke voorschriften. In ieder geval is echter een sommatie door de koper vereist.

(4) Voor ondernemers geldt: Indien wij niet tijdig kunnen leveren, kan de koper vergoeding van vertragingsschade vorderen. Deze schadevergoeding bedraagt voor iedere volle kalenderweek vertraging 0,5% van de nettoprijs (leveringswaarde), maar in totaal niet meer dan 5% van de leveringswaarde van de te laat geleverde producten. Aan ons blijft voorbehouden om aan te tonen dat voor de koper geen of slechts een wezenlijk geringere schade dan bovenstaand bedrag is ontstaan.

(5) De rechten van de koper overeenkomstig § 10 van deze AVV en onze wettelijke rechten, met name in het geval van uitsluiting van de verplichting tot nakoming (bijv. wanneer nakoming en/of herstel van het gebrek onmogelijk is of niet van ons kan worden gevergd), worden hierdoor niet aangetast.

§ 5 Levering, risico-overgang, aanvaarding, vertraging van inontvangstneming

(1) Voor consumenten geldt:

(A) Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering rechtstreeks aan een door de consument aangewezen dealer die in een straal van 30 km van de woonplaats van de consument is gezeteld. Het product wordt geleverd in een fietsbox. Onze dealer monteert de pedalen en, in afspraak met de consument, ook het zadel en stuur. Vervolgens wordt de functionaliteit van het product door de dealer gecontroleerd en daarna in een zodanige staat aan de consument opgeleverd, dat deze de fiets direct kan gebruiken.

(B) Voor zover geen van onze dealers in een straal van 30 km van de woonplaats van de consument is gevestigd, leveren wij het product rechtstreeks aan de consument, tenzij anders is overeengekomen. Het product wordt geleverd in een fietsbox. De consument dient het product volgens de handleiding in een zodanige staat te brengen dat hij het kan gebruiken.

2) Voor ondernemers geldt:

(1) De levering vindt plaats – voor zover in individuele gevallen niet anders is overeengekomen – EXW (Ex Works, Incoterms 2020) Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, Duitsland, dat tevens de plaats van nakoming van de levering en van het eventuele herstel van gebreken is. Op verzoek en voor rekening van de koper worden de producten naar een andere bestemming verstuurd (koop op afstand). Tenzij anders is overeengekomen, hebben wij het recht om de wijze van verzending (in het bijzonder het transportbedrijf, de aard van de verzending, de verpakking) zelf te bepalen.

(b) Het risico van een toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de producten gaat uiterlijk op het moment van overhandiging over op de koper. Bij koop op afstand gaat echter het risico van een toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de producten evenals het vertragingsrisico reeds over op het moment van uitlevering aan de expediteur, de vrachtvervoerder of een ander(e) voor de verzending aangewezen persoon of bedrijf. Voor zover een aanvaarding is overeengekomen, is deze doorslaggevend voor de risico-overgang. Voor het overige gelden voor de overeengekomen aanvaarding de wettelijke voorschriften met betrekking tot overeenkomsten inzake aanneming van werk. Hetgeen ten aanzien van de overdracht c.q. aanvaarding geldt, is tevens van toepassing wanneer de koper in verzuim is met de inontvangstneming.

(c) Indien de koper in verzuim raakt met de inontvangstneming, een medewerkingshandeling niet uitvoert, of onze levering wordt vertraagd om andere, aan de koper toe te rekenen redenen, hebben wij het recht om vergoeding van de hierdoor ontstane schade te vorderen, met inbegrip van meerkosten (bijv. opslagkosten). Hiervoor rekenen wij een vergoeding ten belope van 0,5% van de leveringswaarde per kalenderweek, maar in totaal niet meer dan 5% van de leveringswaarde, te beginnen met de leveringstermijn of, indien geen leveringstermijn is gesteld, op het moment van mededeling dat de producten gereed zijn voor verzending.

Het bewijs van een grotere schade en onze wettelijke aanspraken (in het bijzonder de vergoeding van meerkosten, een redelijke schadeloosstelling, opzegging) worden hierdoor niet aangetast. Bovenstaand bedrag dient echter te worden verrekend met verdergaande financiële aanspraken. Het blijft de koper voorbehouden om aan te tonen dat voor ons geen of slechts een wezenlijk geringere schade dan bovenstaand bedrag is ontstaan.

(d) Indien de levering niet wordt aanvaard, kunnen wij gebruikmaken van onze wettelijke rechten. Indien wij schadevergoeding verlangen, bedraagt deze 15% van de koopprijs. Deze schadevergoeding kan hoger of lager uitvallen, al naargelang wij kunnen aantonen dat een grotere schade is ontstaan of de koper dat een geringere schade of helemaal geen schade is ontstaan.

§ 6 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen in onze webshop zijn bruto prijzen inclusief btw en exclusief verzendkosten.

(2) De verzendkosten staan vermeld bij de prijzen in onze webshop. De prijs, eventueel inclusief btw, en verzendkosten (zie met name § 1, punt (5)) worden bovendien in het besteloverzicht getoond voordat u de bestelling plaatst.

(3) Voor consumenten geldt: Indien u, als consument, uw wens om een overeenkomt te sluiten overeenkomstig § 3 herroept, kunt u onder de wettelijke voorwaarden de restitutie van reeds betaalde kosten voor verzending (kosten voor toezending) verlangen (zie omtrent overige gevolgen van herroeping § 3, lid 3)

(4) Wij behouden ons het recht voor om bij overeenkomsten met een overeengekomen levertijd van meer dan vier maanden de prijzen te verhogen op basis van na dit tijdstip opgetreden wijzigingen van de kosten, in het bijzonder wegens wijzigingen van cao’s of wijzigingen van materiaalprijzen van onze toeleveranciers. Op dezelfde wijze en in dezelfde mate zijn wij in het geval van kostendalingen verplicht om de prijs onmiddellijk te verlagen. Kostenverhogingen en kostendalingen worden in dit verband gesaldeerd.

§ 7 Betalingscondities

(1) De koopprijs en de verzendkosten moeten uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van onze factuur worden betaald. De factuur wordt uitsluitend naar het e-mailadres gestuurd die u bij de bestelling hebt aangegeven. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat u uw toestemming hebt verleend.

(2) In onze webshop staan u in beginsel de volgende betalingswijzen ter beschikking:

vooruitbetaling, automatische incasso (SEPA), betaling via Klarna, PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal. Bij bestellingen van klanten met woon- of vestigingsplaats in het buitenland of bij gegronde aanwijzingen voor een risico op wanbetaling, behouden wij ons het recht voor pas te leveren na ontvangst van de koopprijs en verzendkosten (voorbehoud van vooruitbetaling). Indien wij van het voorbehoud van vooruitbetaling gebruikmaken, zullen wij u hiervan onverwijld in kennis stellen. In dit geval gaat leveringstermijn in op het moment van betaling van de koopprijs en de verzendkosten.

(3) Zodra bovenstaande betalingstermijn is verstreken, raakt de koper in verzuim. Tijdens het verzuim wordt over de koopprijs vertragingsrente berekend, steeds ten belope van het geldende wettelijke percentage voor vertragingsrente. Wij behouden ons het recht voor om vergoeding van verdergaande vertragingsschade te vorderen.

Voor ondernemers geldt: Jegens kooplieden („Kaufleute”) blijft onze aanspraak op wettelijke handelsrente (§ 353 Duits wetboek van koophandel: hierna: „HGB”) onverminderd van kracht.

(4) Verrekenings- of retentierechten komen de koper alleen toe, voor zover zijn vordering onherroepelijk is vastgesteld of niet wordt betwist. In het geval van gebrekkige leveringen blijven de tegenvorderingen van de koper, met name als bedoeld in § 10, lid 7, tweede volzin, van deze AVV onverlet.

(5) Indien na het sluiten van de overeenkomst bekend wordt (bijv. door een verzoek tot faillietverklaring) dat onze aanspraak op de koopprijs door verminderde draagkracht van de koper in gevaar komt, hebben wij conform de wettelijke voorschriften het recht om nakoming te weigeren en om – zo nodig na termijnstelling –  de overeenkomst te ontbinden (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten inzake de productie van niet-vervangbare zaken (maatwerk) kunnen wij de overeenkomst terstond ontbinden. De wettelijke bepalingen betreffende het vereiste van termijnstelling blijven onverminderd van kracht.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud jegens consumenten

Voor consumenten geldt: De geleverde producten blijven tot aan volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud jegens ondernemers

Voor ondernemers geldt:

(1) Tot volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomst en een lopende zakelijke betrekking (vorderingen waarvoor zekerheid is gesteld) behouden wij ons de eigendom van de verkochte producten voor.

(2) De onder eigendomsvoorbehoud vallende producten mogen tot volledige betaling van de vorderingen waarvoor zekerheid is gesteld, noch aan derden worden verpand noch ter zekerheid in eigendom worden overgedragen. De koper dient ons onverwijld schriftelijk te informeren, wanneer een verzoek tot faillietverklaring is ingediend of derden (bijv. door beslaglegging) over de ons toebehorende producten kunnen beschikken.

(3) Indien de koper in strijd met de overeenkomst handelt – met name wanneer de opeisbare koopprijs niet wordt betaald – hebben wij het recht om overeenkomstig de wettelijke voorschriften de overeenkomst te ontbinden en/of afgifte van de producten te vorderen op grond van het eigendomsvoorbehoud. Het verzoek om afgifte van het product behelst geen verklaring van ontbinding. Veeleer hebben wij het recht om alleen afgifte te verlangen en de ontbinding voor te behouden. Indien de koper de opeisbare koopprijs niet betaalt, mogen wij deze rechten alleen inroepen, wanneer wij de koper tevoren tevergeefs een redelijke betalingstermijn hebben gesteld of op grond van de wettelijke voorschriften van een dergelijke termijn kan worden afgezien.

(4) Behoudens herroeping is de koper bevoegd om overeenkomstig het bepaalde onder c) de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten in het kader van een behoorlijke bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden ter aanvulling de volgende bepalingen:

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit over de volledige waarde van het fabricaat dat ontstaat door de verwerking, vermenging of verbinding met onze producten, waarbij wij als fabrikant worden aangemerkt. Indien bij de verwerking, vermenging of verbinding met producten van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verkrijgen wij het mede-eigendom in evenredigheid met de factuurwaarde van de verwerkte, vermengde of verbonden producten. Voor het overige geldt voor het ontstane fabricaat hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.

(b) De uit het doorverkopen van de producten of het fabricaat voortvloeiende vorderingen jegens derden worden ter zekerheid, in het geheel dan wel ten belope van ons eventuele aandeel in de eigendom als bedoeld in bovenstaand lid, reeds nu door de koper aan ons gecedeerd. De cessie wordt hierbij door ons aanvaard. De in lid 2 genoemde plichten van de koper gelden ook ten aanzien van de gecedeerde vorderingen.

(c) Net als wij blijft de koper bevoegd tot het innen van de vordering. Wij zullen de vordering niet innen, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons gestand doet, geen sprake is van verminderde draagkracht van de koper en wij het eigendomsvoorbehoud niet inroepen door uitoefening van een recht als bedoeld in lid 3. Indien dit wel het geval is, kunnen wij verlangen dat de koper aan ons bekend maakt welke vorderingen zijn gecedeerd en wie de schuldenaren zijn, dat hij alle voor de inning noodzakelijke gegevens meedeelt, de bijbehorende stukken overhandigt en de schuldenaren (derden) over de cessie informeert. Bovendien hebben wij in dat geval het recht om de bevoegdheid van de koper tot het doorverkopen en verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten te herroepen.

(d) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden meer dan 10% hoger is dan de waarde van onze vorderingen, zullen wij op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrijgeven.

§ 10 Aanspraken van de koper wegens gebreken

(1) Ten aanzien van de rechten van de koper bij juridische en materiële gebreken (met inbegrip van foutieve leveringen, minder geleverde producten alsmede een onvakkundige montage of gebrekkige montagehandleiding) gelden de wettelijke voorschriften, tenzij hierna anders is bepaald. In ieder geval blijven de bijzondere wettelijke bepalingen ten aanzien van de levering van onverwerkte producten aan een consument onverminderd van kracht, zelfs indien deze de producten heeft verwerkt (leveranciersregres overeenkomstig § 478 BGB). Aanspraken op grond van leveranciersregres zijn uitgesloten, wanneer de gebrekkige producten door de koper of een andere ondernemer is verwerkt, bijv. door het inbouwen ervan in een ander product.

(2) Grondslag van onze aansprakelijkheid wegens gebreken is met name de overeengekomen regeling over de kwaliteit van de producten. Technische wijzigingen ten behoeve van de verbetering van de functionaliteit behouden wij ons voor. In de handel gebruikelijke afwijkingen van kwaliteit, kleur, design en gelijkwaardige specificatie van het product kunnen niet worden gereclameerd.

(3) Voor zover over de kwaliteit niets is overeengekomen, dient op grond van de wettelijke regeling te worden beoordeeld of al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434, lid 1, tweede en derde volzin, BGB). Wij zijn echter niet aansprakelijk voor publieke uitingen van derden (bijv. reclame).

(4) Wij zijn in beginsel niet aansprakelijk voor gebreken die de koper bij de sluiting van de overeenkomst kent of door grove nalatigheid niet kent (§ 442 BGB).

5) Voor ondernemers geldt: Voorts geldt als voorwaarde bij aanspraken van de koper wegens gebreken dat hij zijn wettelijke klacht- en onderzoeksplichten (§ 377 en § 381 HGB) is nagekomen.

(6) Indien het geleverde product gebreken vertoont, hebben wij eerst de keuze om onze plicht na te komen door herstel van het gebrek (verbetering achteraf) of door levering van een product zonder gebreken (vervangende levering). Ons recht om de nakoming in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden te weigeren blijft onverlet.

(7) Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming ervan te laten afhangen of de koper de opeisbare koopprijs betaalt. De koper heeft evenwel het recht een gedeelte van de koopprijs dat in verhouding tot het gebrek redelijk is, in te houden.

(8) De koper dient ons de tijd en gelegenheid te geven voor de verschuldigde nakoming. In het bijzonder dient hij de gereclameerde producten te retourneren zodat deze kunnen worden gecontroleerd. In het geval van een vervangende levering dient de koper het gebrekkige product overeenkomstig de wettelijke voorschriften aan ons terug te geven. De nakoming achteraf omvat noch het demonteren van het gebrekkige product, noch de hernieuwde montage, wanneer wij oorspronkelijk niet tot montage verplicht waren.

(9) Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een gebrek zullen wij de noodzakelijke kosten voor de controle en nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten alsmede eventuele demontage- en montagekosten dragen dan wel vergoeden volgens de wettelijke voorschriften. Is er geen sprake van een gebrek, dan kunnen wij van de koper vorderen dat hij de kosten die zijn ontstaan uit het ongerechtvaardigde verzoek tot herstel van het gebrek (in het bijzonder controle- en transportkosten) vergoedt, tenzij de ontbrekende gebrekkigheid voor de koper niet herkenbaar was.

(10)  In dringende gevallen, bijv. bij gevaar voor de bedrijfsveiligheid of ter voorkoming van disproportionele schade, heeft de koper het recht om het gebrek zelf te herstellen en van ons vergoeding van de objectief gezien noodzakelijke kosten te verlangen. Wij dienen, zo mogelijk vooraf maar in elk geval onverwijld, van deze handelingen in kennis te worden gesteld. Het recht om het gebrek zelf te herstellen bestaat niet, wanneer wij gerechtigd zouden zijn een dergelijke nakoming achteraf op grond van de wettelijke voorschriften te weigeren.

(11) Wanneer de nakoming achteraf is mislukt of een voor deze nakoming door de koper te stellen redelijke termijn vruchteloos is verstreken dan wel op grond van de wettelijke voorschriften daarvan kan worden afgezien, kan de koper de overeenkomst ontbinden of de koopprijs verminderen. In het geval van een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

(12) Aanspraken van de koper op schadevergoeding dan wel op vergoeding van vergeefse kosten bestaan ook bij gebreken enkel en alleen op grond van het bepaalde in § 11. Voor het overige zijn deze aanspraken uitgesloten.

§ 11 Overige aansprakelijkheid

(1) Voor zover uit deze AVV met inbegrip van de volgende bepalingen niet anders voortvloeit, zijn wij overeenkomstig de wettelijke voorschriften aansprakelijk in het geval van schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen.

(2) Wij zijn in het kader van de schuldaansprakelijkheid - ongeacht de rechtsgrond - aansprakelijk voor schade in het geval van opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij, behoudens wettelijke beperkingen van aansprakelijkheid (bijv. zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden, onbeduidend plichtsverzuim), slechts aansprakelijk

a) voor schade die ontstaat door dood, lichamelijk letsel of beperking van de gezondheid;

b) voor schade die ontstaat door schending van een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de nakoming een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de medecontractant in de regel vertrouwt en mag vertrouwen). In dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare typische schade.

(3) De uit lid 2 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook in het geval van plichtsverzuim door (c.q. ten gunste van) personen wiens schuld volgens wettelijke voorschriften aan ons wordt toegerekend. Zij gelden niet voor zover een gebrek arglistig is verzwegen of een garantie voor de aard en kwaliteit van de producten is overgenomen en evenmin voor aanspraken van de koper op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid.

(4) Wegens plichtsverzuim dat niet een gebrek betreft, kan de koper de overeenkomst alleen ontbinden of opzeggen, wanneer dit verzuim aan ons moet worden toegerekend. Een algemeen opzeggingsrecht van de koper (in het bijzonder op grond van § 650 en § 648 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

§ 12 Verjaring

(1) Ten aanzien van de algemene verjaringstermijn :

(a) Voor consumenten geldt: De verjaringstermijn voor wettelijke aanspraken wegens gebreken bedraagt twee jaar en gaat in op het moment van aflevering van het product.

(b) Voor ondernemers geldt: In afwijking van het bepaalde in § 438, lid 1, punt 3, BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken wegens juridische en materiële gebreken één jaar vanaf aflevering. Voor zover een aanvaarding is overeengekomen, begint de verjaring op het moment van de aanvaarding.

(2) Betreft het product een bouwwerk of een zaak die gelet op de gebruikelijke toepassing ervan voor een bouwwerk is gebruikt en de gebrekkigheid daarvan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regeling vijf jaar vanaf aflevering (§ 438, lid 1, punt 2, BGB). Ook overige bijzondere wettelijke bepalingen met betrekking tot verjaring blijven onverminderd van kracht (met name § 438, lid 1, punt 1, en lid 3, § 444 en § 445b BGB).

(3) Bovenstaande verjaringstermijnen van het kooprecht gelden eveneens voor contractuele en buitencontractuele schadevergoedingsaanspraken van de koper die berusten op een gebrek van het product, tenzij de toepassing van de wettelijke verjaring (§ 195 en § 199 BGB) in individuele gevallen zou leiden tot een kortere verjaringstermijn. Schadevergoedingsaanspraken van de koper uit hoofde van § 10, lid 2, volzinnen 1 en 2(a), alsmede op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid verjaren uitsluitend overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 13 Auteursrechten

Wij bezitten de auteursrechten die rusten op alle foto’s, films en teksten die in onze webshop openbaar worden gemaakt. Het gebruik van de foto’s, films en teksten is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

§ 14 Rechtskeuze en bevoegde rechter

(1) Voor consumenten geldt:

(a) Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Indien u als consument een bestelling heeft geplaatst en op het tijdstip van uw bestelling u gewoonlijke verblijfplaats in een ander land had, wordt de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dit land niet aangetast door de in de eerste volzin gemaakte rechtskeuze.

(b) Geschillenbeslechting: De Europese Commissie heeft een internetplatform in het leven geroepen voor online-geschillenbeslechting. Dit platform is bedoeld als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die betrekking hebben op contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online-koopovereenkomsten. Gedetailleerde informatie is via de volgende link in te zien: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid en evenmin verplicht om ten overstaan van een bemiddelingsorgaan voor consumenten deel te nemen aan een geschillenprocedure.

2) Voor ondernemers geldt:

(a) Op deze AVV en de contractuele betrekking tussen ons en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het internationale uniforme recht, in het bijzonder het Weens Koopverdrag.

(b) Is de koper koopman in de zin van het HGB, een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk investeringsfonds, dan is uitsluitend de rechter van onze zetel in 48341 Altenberge, Duitsland – ook internationaal –  bevoegd kennis te nemen van alle direct of indirect uit deze contractuele betrekking voortvloeiende geschillen. Hetzelfde geldt wanneer de koper ondernemer is in de zin § 14 BGB. Evenwel hebben wij in ieder geval het recht om rechtsvorderingen in te stellen bij de rechter van de plaats van nakoming van de leveringsplicht overeenkomstig deze AVV of een individuele regeling die voorrang geniet, dan wel bij de voor de koper algemeen bevoegde rechter. Wettelijke voorschriften die voorrang genieten, met name ten aanzien van de exclusieve bevoegdheid, blijven onverminderd van kracht.

 

Versie: april 2021