Datenschutz

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van de gegevens heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover er geen andere informatie wordt gegeven in de volgende verwerkingsprocedures.

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server logbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven. Wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhost / IT-serviceprovider doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de geraadpleegde pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanuit ons overwegend legitiem belang om de probleemloze werking van onze website te verzekeren en ons aanbod te verbeteren.

Zendesk and Zendesk-Chat

You have a variety of options to make contact with us (e.g., by email or telephone). In this context, we process your contact data exclusively for the purpose of communicating with you. Communication with you is not possible without this data. The legal grounds for this form of processing are set out in Art. 6 paragraph 1 sentence 1 point b GDPR.

In order to process customer enquiries, we use Zendesk, a customer services platform by Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Zendesk”). In this process, the data contained in the customer enquiry, as well as your contact data, are collected to enable us to process your contact enquiry. The legal grounds for this form of processing are set out in Art. 6 paragraph 1 point b, f GDPR.

Zendesk uses cookies and similar technologies. The data collected in this context may be sent to a Zendesk server in the USA and stored there. Zendesk has agreed to the conditions of the EU-US Privacy Shield for the event that personal data is transmitted to Zendesk in the USA.

You can adjust your browser settings to prevent the installation of cookies. For more information in this regard, refer to “Cookies”.

You will find further information about Zendesk in its Privacy Policy.

Bestellingen

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te behandelen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan er geen contract worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen postorderbedrijven en dropshippingproviders, betalingsdienstaanbieders, serviceproviders voor orderverwerking en IT-serviceproviders. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal

Op alle PayPal-transacties is het PayPal Privacybeleid van toepassing. Dit is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die het mogelijk maakt de browser te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden ingesteld en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert, en het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Onder de volgende links kunt u lezen hoe u de cookies van de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan):

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in de onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien zorgen cookies ervoor dat onze systemen uw browser ook na een paginawijziging kunnen herkennen en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanuit ons overwegend gerechtvaardigde belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruikersvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te garanderen. U heeft het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Analysediensten

Matomo

Onze website gebruikt Matomo, een open source web analyse tool, om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing en optimalisatie doeleinden. Deze gegevens staan ter beschikking van AT Zweirad GmbH en worden niet aan derden doorgegeven. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met Matomo verzamelde gegevens zullen niet gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de apart gegeven toestemming van de betrokkene, noch zullen ze samengevoegd worden met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

U kunt bestaande cookies verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser of het opslaan van cookies daar volledig uitschakelen. Het verhinderen van de opslag van cookies kan leiden tot beperkingen in de bruikbaarheid van onze website.

 

Plug-ins

Gebruik van GoogleMaps

Wij gebruiken op onze website de functie voor het invoegen van GoogleMaps kaarten van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Voor zover u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, Google Ireland Limited (Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de website wanneer zij de pagina's oproepen waarin GoogleMaps kaarten zijn geïntegreerd.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VS. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met de Amerikaanse en Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en heeft zich er dus toe verbonden de Europese richtlijnen inzake gegevensbescherming na te leven. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO uit een gerechtvaardigde belangstelling voor het op de behoeften afgestemde en doelgerichte ontwerp van onze website. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u de door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Rechten van de betrokkenen en opslagtermijn

Duur van de opslag

Na de volledige uitvoering van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna wordt rekening gehouden met wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u recht op de volgende rechten in overeenstemming met art. 15 tot 20 DSGVO: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op de overdraagbaarheid van de gegevens. Verder heeft u volgens art. 21 lid 1 DSGVO het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 lid 1 f DSGVO en tegen verwerking met het oog op directe reclame. Neem op verzoek contact met ons op. De contactgegevens zijn te vinden in onze opdruk.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op grond van art. 77 DSGVO indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar

Indien de hier genoemde verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens gebaseerd zijn op ons rechtmatige belang ingevolge artikel 6 lid 1 letter f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerkingsactiviteiten om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, met werking voor de toekomst.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Indien persoonlijke gegevens worden verwerkt voor doeleinden van directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra u dat heeft gedaan, stoppen we met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing.

laatste aanpassing: 23.10.2019