Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten 

Een consument is iemand die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de zending in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen dient u ons, AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, Duitsland, e-mail: onlineberatung@velo-de-ville.com, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post toegestuurde brief of per e-mail) mede te delen dat u deze overeenkomst herroept. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar dat is niet verplicht. U kunt dit modelformulier of een andere eenduidige verklaring ook op onze website (website toevoegen) elektronisch invullen en toesturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping toesturen.

Voor de naleving van de herroepingstermijn voldoet de verzending van uw herroepingsverklaring vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van de herroeping

In het geval dat u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u mochten ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze als de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop uw herroepingsverklaring bij ons is binnengekomen, aan u te restitueren. Voor deze restitutie maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij zullen u in geen enkel geval wegens deze restitutie kosten in rekening brengen. Wij kunnen restitutie weigeren totdat wij de producten hebben ontvangen dan wel totdat wij het bewijs hebben gekregen dat u de producten hebt geretourneerd, al naargelang wat zich het eerst voordoet.


U dient onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van de overeenkomst hebt geïnformeerd, de producten aan ons of aan (naam en adresgegevens invullen van de tot inontvangstneming bevoegde persoon) terug te sturen of terug te geven. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd, wanneer u de producten voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten.


Een eventueel waardeverlies van de goederen wordt alleen aan u toegerekend, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de producten die voor de controle van de aard, eigenschappen en functioneren van de producten niet noodzakelijk is.

 

Voorbeeld van een formulier van herroeping

Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

  • Aan AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, faxnummer: 02505-9305-30, e-mailadres: info@at-zweirad.de :
  • Ik/wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering (*) van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 
  • Naam/Namen van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.